Kategorie
Bez kategorii

Studia podyplomowe Master of Business Administration po raz trzeci wyróżnione przez Gazetę Finansową w rankingu najlepszy produkt dla biznesu w kategorii szkoły biznesu/edukacja.

Przed organizatorami studiów podyplomowych wciąż nowe wyzwania….
Kolejny rok naszej działalności dydaktyczne i przeprowadzone przez nas wnikliwe analizy potwierdzają utrzymujący się trend wzrostowy i dalszą intensyfikację aktywności obecnych oraz przyszłych menadżerów w zakresie poszukiwania możliwości rozwoju swoich kompetencji. Przy czym nie chodzi tu tylko i wyłącznie o kwalifikacje kojarzone z konkretnym zawodem. Poszukiwane są bowiem kierunki, wpływające na rozwój ogólny, pozwalający na coraz lepsze funkcjonowanie w każdej sferze życia.
Tegoroczna edycja wyróżnionego kierunku studiów potwierdza tą tendencję. Kolejny raz uruchomiliśmy dwie grupy słuchaczy, przy czym wzrosła znacząco ich liczba. Obecnie na studiach MBA/MCG (I i II stopień) studiuje łącznie 108 osób (MBA -52 osoby, MCG-56 osób). W porównaniu z pierwszą edycją na kierunku MBA odnotowaliśmy nieomalże 70% wzrost liczby słuchaczy. Należy przy tym podkreślić, że podjęcie studiów na wyróżnionym kierunku możliwe jest dopiero po spełnieniu dodatkowych warunków, a w tym po pozytywnej weryfikacji kandydata przez komisję analizującą dokumentację i przeprowadzającą rozmowę kwalifikacyjną. Nie wszyscy więc mogą dołączyć do grona naszych słuchaczy.
Na tej podstawie można stwierdzić, że wzrasta zainteresowanie kształceniem podyplomowym. Dotyczy to szczególnie szeroko rozumianego obszaru zarządzania. Sytuacja ta budzi wśród organizatorów kształcenia duże nadzieje, ale również prowadzi do wzrostu poczucia odpowiedzialności za jakość tworzonej oferty. Zasadniczym celem rozwoju ośrodków zajmujących się dydaktyką organizowaną w formule podyplomowej jest bowiem odpowiedź na wciąż zmieniające się zapotrzebowanie. Obecnie osiągnięcie tak sformułowanego celu nie jest zadaniem prostym. Z jednej strony zwiększa się bowiem presja dotycząca konieczności zapewnienia odpowiedniej jakości zarówno merytorycznej jak i organizacyjnej związanej z wykorzystywaniem osiągnięć technologicznych, z drugiej zaś widoczny jest wzrost świadomości potrzeb edukacyjnych, a jednocześnie ich zmienność, co wpływa na konieczność ciągłego doskonalenia obecnych i opracowywanie nowych programów nauczania.
Jako kierownik kierunku studiów podyplomowych Master of Corporate Governance organizowanych od wielu lat na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach miałam przyjemność prowadzenia bezpośrednich rozmów z naszymi słuchaczami. Były one inspiracją i podstawą do opracowania programu studiów MBA in Corporate Governance cieszącego się coraz większym zainteresowaniem. Na podstawie doświadczeń i rozmów ze studentami kierunku MBA in CG i w odpowiedzi na zgłaszane przez nich zainteresowanie, podjęłam decyzję o organizacji kolejnego kierunku pn. Psychologia dla Menedżera. Kierunek ten stanowi nijako kontynuację dwóch poprzednich programów. Dzięki temu część studentów nowego kierunku, jest z nami już trzeci rok. Fakt ten stymuluje nas do podejmowania nowych interesujących inicjatyw w obszarze dydaktyki, a wciąż wzrastająca liczba naszych słuchaczy jest dla mnie osobiście ważnym sygnałem potwierdzającym, że realizujemy swoje cele i zmierzamy w dobrym kierunku.